بازدیدکنندگان : 109631

آرشیو
چاپار مجازی
موضوع بندی
چهارشنبه 1 اردیبهشت‌ماه سال 1389
جهش

برگیر،بیافکن وهمراشو

وجهشی شو

از دورترین خاطره

تابه قلمرو بنیان ننهاده

 

بردار از پیش ات

ان یکی کیستی را:

ادمی کیست؟

 

برگو بی وقفه

ان یکی چیستی را:

هستن چیست؟

مارتین هایدگر/مفهوم زمان           ترجمه-علی عبداللهیعناوین آخرین یادداشت ها

شناسنامه کامل من...